Fundusze europejskie

ue2

Opis projektu

Nazwa projektu:
„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów
użytkowych i terenowych”

Program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu:
Jarosław Pachuta MAER
ul. Floriańska 15/5 44-217 Rybnik

Cele projektu:
Projekt miał na celu zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych
do wytworzenia nowego na rynku produktu w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych
pojazdów użytkowych i terenowych.

Wyniki projektu:
W wyniku realizacji projektu został wprowadzony na rynek nowy, innowacyjny produkt,
w postaci
zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych.

Nr Projektu: POIR.03.02.01-12-0003/20
Koszty całkowite: 8 640 444,96 zł
Koszty kwalifikowane: 7 024 752,00 zł
Dofinansowanie: 3 863 613,60 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2022 r.

Files to upload: